smart visa icon

SMART Visa (TH)

ประเทศไทยได้มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ซึ่งจะเป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม รัฐบาลไทยได้เพิ่มมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาทำงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมที่เรียกว่า S-Curve สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) จึงได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

SMART Visa คืออะไร ?

สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) คือ วีซ่าประเภทพิเศษที่กาหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทางานหรือลงทุนใน 10 S-Curve หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

next-generation automotive icon

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

metal product, machinery and transport equipment icon

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

smart eloctronics icon

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

aviation and logistics icon

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

air traveller icon

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Biofuels and Biochemicals

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

agriculture and agricultural product icon

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

technology and innovation development

อุตสาหกรรมดิจิทัล

food for future icon interloop

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

medical hub icon

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ จาก SMART Visa

employment contract icon

ได้รับ visa สูงสุด 4 ปี แต่ไม่เกินอายุสัญญาจ้าง

foreign ownership icon

ไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน

businesss advisory icon

รายงานตัวทุก 1 ปี

no re-entry permit required icon

ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเข้าใหม่

mother and child icon

คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทย

Spouse icon - interloop

คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน

employment contract icon

ได้รับ visa สูงสุด 4 ปี แต่ไม่เกินอายุสัญญาจ้าง

foreign ownership icon

ไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน

no re-entry permit required icon

รายงานตัวทุก 1 ปี

businesss advisory icon

รายงานตัวทุก 1 ปี

mother and child icon

คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทย

Spouse icon - interloop

คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน

SMART Visa ประเภทต่างๆ

SMART " T "
ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
physician interloop icon

ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

1. มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/เดือน หรือเทียบเท่า (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

2. มีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการ ซึ่งมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือหลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ

3.ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐ (ยกเว้นกรณีผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ)

4.กิจการที่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ว่าจ้างหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญ ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับรองว่าเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

1. ได้รับ SMART “T” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/สัญญาบริการ แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน 4 ปี

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับการทำงานในกิจการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติของวีซ่าประเภท SMART “T” ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทย และการทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะทำงานได้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 )
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการทำงานต้องห้ามที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

SMART " I "
นักลงทุน
smart investor icon

นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

1.  มีการลงทุนโดยตรงในนามบุคคลไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสามารถลงทุนได้มากกว่า 1 กิจการ

2. ต้องคงการลงทุนดังกล่าวไว้ ตลอดระยะเวลา ที่ถือ SMART Visa

3. กิจการที่จะจัดตั้งขึ้นหรือรับการลงทุนจะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1. ได้รับ SMART “I” โดยมีระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 4 ปี

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับการทำงานในกิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรอง เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก

6. คู่สมรสจะทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการทำงานต้องห้ามที่ห้ามคน ต่างด้าวทำ

SMART " E "
ผู้บริหารระดับสูง
executive avatar icon

ผู้บริหารระดับสูงที่ทางานในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

1. มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ เดือน หรือเทียบเท่า (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

2. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี

3. มีสัญญาจ้างงานกับกิจการในไทยหรือมีสัญญาจ้างงานกับกิจการในต่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้ทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้ สัญญาการจ้างงานดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธาน หรือ กรรมการผู้จัดการ

5. กิจการในประเทศไทยที่ว่าจ้างจะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1. ได้รับ SMART “E” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้าง แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน 4 ปี

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับการทำงานในตำแหน่งและกิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก

6. คู่สมรสจะทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการทำงานต้องห้ามที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

SMART " S "
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
smart investor icon

คนต่างชาติที่จะจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

1.  มีเงินฝากประจาในบัญชีที่เปิดในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่มีระยะเวลาเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องไม่น้อยกว่า 600,000 บาท หรือเทียบเท่า

2. กรณีมีคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีเงินฝากประจำในบัญชีที่เปิดในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่มีระยะเวลาเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ปี เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 180,000 บาท หรือเทียบเท่าต่อคน

3. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย ทั้งสาหรับผู้ยื่นขอ SMART Visa คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. ต้องได้รับการรับรองการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือโครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

5. ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ต้องได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

6. ผู้ขอจะต้องจัดตั้งกิจการในประเทศไทยภายใน 1 ปี หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักร และต้องได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะต้องมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน หรือเป็นกรรมการของบริษัท

1. ได้รับ SMART “S” โดยมีระยะเวลาครั้งแรก 1 ปี และขยายให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี เมื่อได้จัดตั้งธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประเทศไทยแล้ว

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานสาหรับการทำงานในตำแหน่งและกิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้ไม่จากัดจำนวนครั้ง (Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิในการพำนักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก

6. คู่สมรสจะทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการทำงานต้องห้ามที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

เราพร้อมช่วยทำลายกำแพงด้านภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อก้าวสู่ตลาดใหม่และเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce