cross border tax advisory icon

ให้คำปรึกษาด้านภาษีต่างประเทศ

ความแตกต่างด้านกฎหมายภาษีในแต่ละประเทศนั้น ถือเป็นเรื่องซับซ้อนและส่งผลกระทบโดยตรงกับบริษัทที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ การขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษีประเภทต่าง ๆ อีกทั้งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องทราบ ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคที่ทุกบริษัทต้องคำนึงถึง ซึ่งเราเข้าใจดีว่าไม่มีบริษัทใดอยากเผชิญกับปัญหาเหล่านั้น
ทีมภาษีระหว่างประเทศของเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีระหว่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีทีมซึ่งเชี่ยวชาญกฎหมายภาษีภายในประเทศประจำอยู่แต่ละประเทศในอาเซียน จีน และอินเดีย พร้อมให้คำปรึกษาทั้งด้านการวางแผนภาษีและโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะสมกับกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศ

บริการให้คำปรึกษาภาษีต่างประเทศ

การวางแผนโครงสร้างภาษีต่างประเทศ

การวางแผนและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทางปัญญา

การวางโครงสร้างสำนักงานใหญ่แห่งภูมิภาค

การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ

การวางโครงสร้างก่อนการเสนอขายหุ้นให้สาธารณะ

การปฏิรูปรูปแบบองค์กร

การกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing)

การขอยื่นสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การตรวจสอบภาษีและบัญชี

การวางโครงสร้างภาษีสำหรับการจ้างงาน

กองทุนและการจัดการกองทุน

1. การวางแผนโครงสร้างภาษีต่างประเทศ

2. การวางแผนและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทางปัญญา

3. การวางโครงสร้างสำนักงานใหญ่แห่งภูมิภาค

4. การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ

5. การวางโครงสร้างก่อนการเสนอขายหุ้นให้สาธารณะ

6. การปฏิรูปรูปแบบองค์กร

7. การกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing)

8. การขอยื่นสิทธิประโยชน์ทางภาษี

9. การตรวจสอบภาษีและบัญชี

10. การวางโครงสร้างภาษีสำหรับการจ้างงาน

11. กองทุนและการจัดการกองทุน

เราพร้อมช่วยทำลายกำแพงด้านภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อก้าวสู่ตลาดใหม่และเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce