human resource

EMPLOYER OF RECORD (EOR) THAILAND

INERLOOP เข้าใจเสมอว่า ไม่ใช่ทุกบริษัทที่พร้อมจัดตั้งบริษัทหรือธุรกิจของท่านในต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษา ความยุ่งยากในตัวบทกฎหมาย หรือความพร้อมของนโยบายและแผนการตลาดของบริษัทในการลุยตลาดต่างประเทศ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อจำกัดที่บริษัทต้องเผชิญ เมื่อต้องการขยายตลาดออกสู่ประเทศต่าง ๆ

เราจึงมีบริการ Employer of Record ซึ่งบริษัทเราจะให้บริการในฐานะตัวแทนนายจ้างแก่พนักงานของท่าน บริการของเราจึงครอบคลุมถึงทุก ๆ ด้านที่นายจ้างจำเป็นต้องดูแล ทั้งการจัดการงานบัญชีและเงินเดือนพนักงาน ดูแลและยื่นภาษีเงินเดือน งานด้านประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ ที่ต้องการมอบให้แก่พนักงาน ซึ่งช่วยให้บริษัทของท่านสามารถจ้างบุคลากรผ่านทางบริษัทเราในประเทศต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทได้คนที่ใช่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทของท่านในต่างประเทศให้ยุ่งยากอีกต่อไป

บริการของเรา

ระบบการจ่ายเงินเดือน

 • ครอบคลุมการบริหารจัดการพนักงานทั้งหมดรวมถึงด้านประกันสังคม

ทรัพยากรบุคคล

 • eHRPlatform
 • eLeave
 • ePayroll
 • eTime
 • eClaim

สัญญาจ้าง

 • ครอบคลุมการดูแลทั้งพนักงานชั่วคราวและพนักงานสัญญาจ้างสำหรับสัญชาติไทยและต่างประเทศ

ใบอนุญาติทำงาน

 • การขอวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าออกประเทศไทย
 • การขอยื่นต่ออายุวีซ่าและขอใบอนุญาติในการทำงาน

บริการของเรา

ระบบการจ่ายเงินเดือน

 • ครอบคลุมการบริหารจัดการพนักงานทั้งหมดรวมถึงด้านประกันสังคม

ทรัพยากรบุคคล

 • eHRPlatform
 • eLeave
 • ePayroll
 • eTime
 • eClaim

ใบอนุญาติทำงาน

 • การขอวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าออกประเทศไทย
 • การขอยื่นต่ออายุวีซ่าและขอใบอนุญาติในการทำงาน

สัญญาจ้าง

 • ครอบคลุมการดูแลทั้งพนักงานชั่วคราวและพนักงานสัญญาจ้างสำหรับสัญชาติไทยและต่างประเทศ

ทำไมต้อง Employer of Record (EOR)

หากคุณกำลังเปิดธุรกิจใหม่ และต้องการที่จะมุ่งเน้นอยู่กับธุรกิจหลักของคุณ โดยไม่มีเวลาที่จะจัดการกับเรื่องพนักงาน ทั้งด้านเอกสาร และเรื่องการดำเนินงานทางกฎหมายต่าง ๆ ในการจ้างพนักงานของคุณ

หรือแม้แต่บริษัทของคุณอยู่ที่ต่างประเทศ แล้วคุณต้องการที่จะจ้างพนักงานที่ประเทศอื่น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย หรือแม้แต่การทำงานแบบ Remote working อินเตอร์ลูปเราก็มีบริการ Employer of Record (EOR) ที่จะมาคอยช่วยคุณจัดการปัญหาความยุ่งยากของการจ้างงาน

บริการ Employer of Record คือบริการจ้างงานมืออาชีพ โดยจะมีองค์กรตัวกลางเพื่อช่วยเหลือคุณในการจ้างพนักงาน ทั้งทางด้านเอกสาร สัญญา วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รวมไปถึงการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน โดยพนักงานของคุณจะเป็นลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิประกันสังคมและเสียภาษีเงินได้ เพื่อที่จะช่วยคุณให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับเวลา โดยบริการนี้จะมีข้อตกลงความร่วมมือของการจ้างงาน ระหว่างนายจ้างกับองค์กรตัวกลาง

ขั้นตอนของบริการ Employer Of Record

ขั้นตอนของบริการ Employer Of Record

1

สัมภาษณ์

2

คัดเลือกผู้สมัคร

3

ผู้สมัครยอมรับข้อเสนองาน

4

พิจารณาข้อสัญญาการจ้างงานร่วมกันกับอินเตอร์ลูป

5

จัดส่งเอกสารให้กับทางอินเตอร์ลูป

6

ตกลงทำสัญญาการจ้างงานร่วมกันกับอินเตอร์ลูป

7

อินเตอร์ลูปลงทะเบียนประกันสังคมให้แก่พนักงาน

8

หากต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บริษัทอินเตอร์ลูปจะชำระให้ภายใน 30 วัน

บริการด้าน Employee of Record (EOR)

การคัดเลือกผู้สมัครงานและรับเข้าทำงาน

การจัดเตรียมสัญญาจ้างงาน

กระบวนการสร้างความเข้าใจด้านวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมขององค์กรแก่พนักงานใหม่ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Onboarding of Contractors)

การจัดการระบบเงินเดือนพนักงาน (Full payroll management) รวมถึงการยื่นภาษีและประกันสังคม

การจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน

1. การคัดเลือกผู้สมัครงานและรับเข้าทำงาน

2. การจัดเตรียมสัญญาจ้างงาน

3. กระบวนการสร้างความเข้าใจด้านวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมขององค์กรแก่พนักงานใหม่ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Onboarding of Contractors)

4. การจัดการระบบเงินเดือนพนักงาน (Full payroll management) รวมถึงการยื่นภาษีและประกันสังคม

5. การจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

 • 8 ชั่วโมงต่อวันไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • วันหยุดประจำปี: พนักงานมีสิทธิหยุดประจำปีได้ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี: พนักงานมีสิทธิลาพักร้อนได้อย่างน้อย 6 วันต่อปี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์: พนักงานทำงานติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 วันในหนึ่งสัปดาห์
 • พนักงานหญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 90 วันรวมวันหยุด และจะได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน

 การลาป่วยแบบได้รับค่าจ้าง กฏหมายกำหนดว่าให้สูงสุด 30 วันทำการต่อปี

 • พนักงานที่ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปีจะได้รับค่าชดเชย 30 วัน
 • พนักงานที่ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ถึง 3 ปี จะได้รับค่าชดเชย 90 วัน
 • พนักงานที่ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ถึง 6 ปี จะได้รับค่าชดเชย 180 วัน
 • พนักงานที่ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 6 ถึง 10 ปี จะได้รับค่าชดเชย 240 วัน
 • พนักงานที่ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี จะได้รับค่าชดเชย 300 วัน
 • ค่าล่วงเวลาในวันทำการ: นายจ้างจ่ายไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตรารายชั่วโมง
 • ค่าจ้างในวันหยุดสำหรับพนักงานเงินเดือนรายเดือน: นายจ้างจ่ายไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตรารายชั่วโมง (สูงสุด 8 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าล่วงเวลาในวันหยุด: นายจ้างจ่ายไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตรารายชั่วโมง
 • เงินสมทบประกันสังคมจะถูกหักจากค่าจ้างรายเดือนของแต่ละลูกจ้าง ตามอัตราที่กำหนด 5% สำหรับเงินเดือน 15,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท หรือคิดเป็นลูกจ้างจ่ายค่าประกันสังคม 750 บาท และนายจ้างจ่ายสมทบอีก 750 บาท
 • กฎหมายกำหนดให้นายจ้างนำจ่ายเงินประกันสังคมและเงินสมทบของลูกจ้างที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • หากมีการชำระเงินล่าช้าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2% ต่อเดือน
 • พนักงานในประเทศไทยจะต้องได้รับสลิปเงินเดือนสำหรับแต่ละรอบการจ่าย (สามารถออกเป็นสลิปเงินเดือนทางออนไลน์ได้)
 • นายจ้างต้องเก็บบันทึกการจ่ายเงินเดือนไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 7 ปี

บริการที่ครอบคลุมในหลายประเทศ

อินเตอร์ลูป พร้อมให้บริการ EOR ที่ครอบคลุมในหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้ง เรายังมีบริการที่ จีน อินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน และศรีลังกา ด้วยเช่นกัน

asean map

ลูกค้าของเรา

dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
United technologies
calvin_klein
tommy hilfiger
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce