china flag inlps

จดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้น มีหลากหลายขั้นตอน มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ซับซ้อน และไม่ใช่เรื่องง่ายบริษัท Interloop Solutions & Consultancy ยินดีให้คำปรึกษา ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นเรื่องต่างๆ เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอน จนบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์

ประเภทของบริษัทในจีน

ประเทศจีนได้มีรูปแบบอุตสาหกรรมที่จัดไว้ เพื่อควบคุมประเภทอุตสาหกรรมแก่ชาวต่างชาติที่จะมาเปิดธุรกิจในประเทศจีนได้ โดยบัญญัติของจีนได้มีการปรับปรุงประมาณทุก 3 ปี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมาย และนโยบายทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งรัฐบาลจะปรับทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศตามความจำเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจีนแบ่งประเภทอุตสาหกรรมออกเป็น 4 บัญชี ดังนี้

encouragement

บัญชีส่งเสริม

ธุรกิจที่ได้รับมาตรการจูงใจให้ประกอบกิจการ

icon (1)

บัญชีจำกัดการลงทุน

ธุรกิจที่กำหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ประกอบการต่างชาติ แต่ยังสามารถลงทุนได้

cancel icon interloop employer of records

บัญชีห้าม

ธุรกิจที่ไม่เปิดให้คนต่างชาติประกอบกิจการ

check icon - interloop

บัญชีอนุญาต

ธุรกิจที่อนุญาตให้คนต่างชาติประกอบกิจการได้

บริการจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีน

building (1)
บริษัทต่างชาติ
(Wholly Foreign Owned Enterprise)
เหมาะสำหรับต่างชาตที่ต้องการเป็นเจ้าของ 100% สามารถประกอบธุรกรรมทางกฎหมาย จ้างพนักงานท้องถิ่น ทำธุรกรรมทางการเงินได้ โดยทางการจีนจะเป็นผู้กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำตามลักษณะของธุรกิจที่ประกอบการ
price
วิสาหกิจการค้าที่ลงทุนโดยต่างชาติ
Sales Office
กิจการที่เจ้าของเป็นต่างชาติทั้งหมด (WFOE) หรือกิจการร่วมทุน (JV) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการส่งออก-นำเข้า ตลอดจนการกระจายสินค้าภายในประเทศจีน
building
สำนักงานตัวแทน
Representative Office
กิจการที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทต่างชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นตัวแทนของบริษัทแม่จากต่างประเทศในการประสานงานกับทางจีน
singapore
วิสาหกิจร่วมทุน
Joint Venture
กิจการที่จัดตั้งโดยนักลงทุนต่างชาติ ร่วมกับหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลจีน โดยแบ่งออกเป็น บริษัทร่วมทุนแบบร่วมหุ้น และบริษัทร่วมทุนแบบร่วมดำเนินงาน

บริษัทต่างชาติ (WFOE)

วิสาหกิจประเภทชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด เป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศจีน ด้วยสิทธิประโยชน์ ดังนี้

ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ 100%

สามารถควบคุมกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกิจการได้เต็มรูปแบบ

สงวนไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาได้

สามารถบริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างภายในองค์กรเองได้

สามารถมีพนักงานชาวต่างชาติได้มากกว่า ธุรกิจรูปแบบทั่วไป

1. ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ 100%

2. สามารถควบคุมกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกิจการได้เต็มรูปแบบ

3. สงวนไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาได้

4. สามารถบริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างภายในองค์กรเองได้

5. สามารถมีพนักงานชาวต่างชาติได้มากกว่า ธุรกิจรูปแบบทั่วไป

ประเภทสินค้านำเข้าในประเทศจีน

สินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่สามารถนำเข้ามาจำหน่ายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากทางการประเทศจีน สินค้าที่ค้าชายกันทั่วไปกว่า 90% เป็นสินค้าประเภทนี้

สินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้ากับทางการจีนก่อน ถึงจะนำเข้าสินค้ามาชายได้ โดยมีใบอนุญาต คือ ใบอนุญาตนำเข้า โควต้านำเข้า และ มาตรการโควต้าภาษี

สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม ที่ห้ามนำเข้ามาขายยังประเทศจีนอย่างเด็ดขาด เช่น ยาบางประเภท อาวุธ และวัตถุระเบิด เป็นต้น

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทที่ประเทศจีน

street name icon
1. ดำเนินการขอรับหนังสือการอนุมัติชื่อบริษัท
account balance icon
2. เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อฝากเงินเข้าบัญชี และรับบัตรเงินฝาก
fda application icon
3. รับรายงานการตรวจสอบเงินทุนจากบริษัท ตรวจสอบบัญชีบริษัท
interloop employer of records folder icon
4. ขอรับใบรับรองการลงทะเบียน "ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบุคคลตามกฎหมาย"
verified text interloop icon
5. ได้รับการอนุมัติจากกรมตำรวจ โดยการประทับตราบริษัท
organization icon interloop employer of records
6. สร้างตราประทับของบริษัท

ขั้นตอนการจัดตั้งเพิ่มเติม

interview icon interloop employer of records

ขอรับใบรับรองรหัสองค์กรที่ออกโดยสำนักกำกับดูแลคุณภาพและเทคโนโลยี

register icon - interloop

ลงทะเบียนกับสำนักสถิติในท้องถิ่น

tax free icon

ลงทะเบียนสำหรับภาษีท้องถิ่นของรัฐ และสำนักภาษี

interloop employer of records government icon

เปิดบัญชีธนาคารอย่างเป็นทางการของ บริษัทและโอนเงินทุนไปยังบัญชี

dollar bill icon

สมัครเพื่อขออนุมัติซื้อหรือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้

process icon

การจัดซื้อใบแจ้งหนี้

documents icon - Interloop

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนสมัครกับศูนย์บริการอาชีพในท้องถิ่น

secure account icon

ลงทะเบียนกับศูนย์ประกันสังคม

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce