india flag - interloop

จดทะเบียนบริษัทในประเทศอินเดีย

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้น มีหลากหลายขั้นตอน มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ซับซ้อน และไม่ใช่เรื่องง่ายบริษัท Interloop Solutions & Consultancy ยินดีให้คำปรึกษา ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นเรื่องต่างๆ เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอน จนบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์
บริการ
จดทะเบียนบริษัทในประเทศอินเดีย

​การที่ชาวต่างชาติจัดตั้งบริษัทในประเทศอินเดียสามารถทำได้ ยกเว้นเพียงส่วนน้อยที่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล (เช่น งานประกันภัย, งานการป้องกัน, งานโทรคมนาคม, การธนาคาร) ผู้ประกอบการมีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ 100% ซึ่งอำนาจของรัฐบาลในการจัดตั้งบริษัทเป็นของนายทะเบียน ภายใต้ กระทรวงกิจการบริษัท Ministry of Corporate Affairs เว็บไซต์ www.mca.gov.in

employment contract icon
 1. การจองชื่อบริษัท
 2. ใบสมัครการขอรหัสประจำตัว DIN (Director Identification Number),
 3. ขอรับหมายเลข Permanent Account Number ( PAN) หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตามกฎหมาย 10 หลัก
 4. ขอรับหมายเลข Tax Collection and Deduction Number (TAN)
 5. ขอรับหมายเลข Goods and Services Tax Identification number (GSTIN)
 6. ขอรับ Employees state Insurance corporation registration (ESI) และ Employees provident fund organisation registration (EPFO)
ข้อกำหนดเบื้องต้น
จดทะเบียนบริษัทในประเทศอินเดีย
บริการด้านการดูแลธุรกิจและองค์กร

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและองค์กรจะต้องมีการรับรองในประเทศของพวกเขา

การตั้งชื่อบริษัท จะต้องมีคำที่บ่งบอกถึงกิจกรรมของบริษัทเป็นคำที่สอง และสองคำสุดท้ายจะเป็น Private Limited

ต้องมีผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ 2 คน บริษัทต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ทั้งหมด ในขณะที่ 1 หุ้นสามารถจัดสรรให้กับแต่ละบุคคลได้

​ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 2 คน (จำเป็นต้องมีกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ 1 คน) กรรมการที่เสนอมาทั้งหมดต้องได้รับ Digital Signature Certificate (DSC) เพื่อรับ DIN ทั้งนี้กรรมการชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าธุรกิจ หากกรรมการชาวอินเดียเป็นเพียงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเดียว จึงขอแนะนำให้ทำข้อตกลงกันระหว่างกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกับกรรมการชาวอินเดียเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในภายภาคหน้า

ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องนำเงินทุนที่ได้รับมาให้ บริษัท ภายใน 60 วันนับจากวันที่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจะต้องออกใบถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนคือทุนจดทะเบียนสูงสุดของบริษัท สิ่งนี้จะต้องมีมูลค่าสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

จึงขอแนะนำให้นำเงินทุนที่คาดการณ์ไว้เข้ามาในประเทศอินเดียเป็นก้อนเดียว เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายก่อนรับรู้รายได้ ถ้าหากเอามาเป็นรายงวดจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนหุ้นข้ามพรมแดนในอินเดียที่ค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยาก

เมื่อมีการส่งเงินทุนนี้จะอยู่ภายใต้แนวทางการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

Registered Office หมายถึง ที่อยู่ในการติดต่ออย่างเป็นทางการของ บริษัทในประเทศอินเดีย ซึ่งอาจเป็นสำนักงานเสมือน (virtual office) หรือทรัพย์สินที่ให้เช่าก็ได้

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจะต้องร่างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดที่วางแผนไว้ในทันทีและในภายภาคหน้า

​ผู้ถือหุ้นและกรรมการจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. เอกสารแสดงสถานะขอผู้ยื่น (Proof of Identity) จะต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางในกรณีผู้ยื่นเป็นเอกชน และสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้ยื่นเป็นนิติบุคคล
 2. ที่อยู่อาศัยของผู้ถือหุ้น (ค่าสาธารณูปโภคต้องไม่ย้อนหลังเกิน 2 เดือน)

ii. สำเนาจดทะเบียนองค์กรต่างประเทศพร้อมสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ (ระเบียบ / กฎบัตร)

iii. มติผ่านองค์กรต่างประเทศเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศอินเดียพร้อมกับชื่อตัวแทนที่ได้รับอนุญาต จำนวนของการสมัครสมาชิกของหุ้น​

กระบวนการ
จดทะเบียนบริษัทในประเทศอินเดีย
myanmar company registration icon

 เอกสารทั้งหมดที่ดำเนินการหรือรับรองหรือมีส่วนร่วมตามข้อกำหนดของเอกสาร จะต้องแนบมากับ e-Form INC-32 และ 35 และจะต้องเซ็นชื่อแบบดิจิทัลด้วยใบรับรองลายเซ็นดิจิทัล (DSC) ของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ

การกรอกใบสมัคร​จองชื่อบริษัทบนเว็บไซต์จะต้องยื่นเพื่อจองชื่อบริษัท ซึ่งชื่อบริษัทนั้นจะต้องสำรองไว้ก่อนที่จะยื่นเอกสาร ชื่อที่ได้รับการอนุมัติภายใต้กระบวนการ RUN (Reserve Unique Name) นั้นมีอายุ 20 วันนับจากวันที่อนุมัติ

กระบวนการจดทะเบียนบริษัทประกอบด้วยการเตรียมและยื่นแบบ E-Forms ดังต่อไปนี้

 • e-Form INC-32: Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically (SPICe)
 • e-Form INC-35: Application for Goods and services tax Identification number, employees state Insurance corporation registration plus Employees provident fund organisation registration (AGILE)
สิ่งที่ต้องทำหลังการจดทะเบียนบริษัท
จดทะเบียนบริษัทในประเทศอินเดีย
corporate solutions icon - interloop
 • ต้องมีมติจากคณะกรรมการและหลังจากนั้นจะต้องนำส่ง เอกสาร KYC (Know Your Customer)จำนวนหนึ่ง ไปยังธนาคาร
 • ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทแม่มีบัญชีอยู่ที่ธนาคารใด เราควรเลือกธนาคารที่บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดียสามารถเปิดธนาคารได้
 • ธุรกรรมส่วนใหญ่สามารถใช้ Internet Banking ได้
 • บริษัทจะต้องลงทะเบียน IEC สำหรับการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าหรือบริการ
 • บริษัทจำเป็นต้องมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสำหรับแบรนด์ที่ใช้ในประเทศอินเดีย จึงแนะนำให้ลงทะเบียนโลโก้บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย
 • บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดียท่ีได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัทแม่ ซึ่งสามารถจ่าย ค่า Royalty Fee
 • ความเชี่ยวชาญทั้งหมดของบริษัทแม่ทำให้หน่วยงานอินเดียสามารถชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการด้านเทคนิค
 • ค่า royalty fee และ ค่าธรรมเนียมบริการด้านเทคนิค คือ 2 หลักที่พออนุญาตได้ ซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดียสามารถส่งเงินไปยังบริษัทแม่ตรงตามค่ามาตฐานในอินเดียและข้อตกลงการเลี่ยงภาษีสองเท่าของประเทศต่างชาติ
 • ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Tax Deduction at Source (TDS) deposit and returns)
 • ยื่นภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax (GST) deposit and returns)
 • ยื่นรายงานงบการเงินบริษัทประจำปี (Ministry Of Corporate Affairs Annual Filing)
 • ยื่นเสียภาษีรายได้นิติบุคคล (Income Tax Returns)
 • เอกสารต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ลูกค้าของเรา

gameloft
dhl
mk interloop
Nespresso
Logo_8
carrier-logo
calvin_klein
United technologies
tommy hilfiger
msi-logo
boldink
Cartrack Logo
ECI America
Astroberry
ENGE PLAS
skinsoul
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์

ติดต่อเรา

ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

TH Phone : +66 (0) 97 106 9113
SG Phone : +65 9102 0303
สำนักงาน : +66 (0) 2 007 0971
อีเมล์ : enquiry@inlps.com
Line@ ID : @inlps

เวลาให้บริการ

จันทร์- ศุกร์ : 09:00 น.- 18:00 น.

ติดตามเรา
ประเทศไทย

เลขที่ 360  อาคารประเสริฐสุทธิ์  ชั้น 3 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ประเทศสิงคโปร์

#23-05. International Plaza, 10 Anson Rd, Singapore 079903

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our Affiliations_Logo_singapore business federation
Our Affiliations_Logo_BOI
Our Affiliations_Logo-DBD
Our Affiliations_Logo-FDA
Our Affiliations_Logo_dip
Our Affiliations_Logo-NonthaburiChamberofCommerce