บทความธุรกิจ

การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านระบบ Employer of Record (EOR)

853 480 admin

ด้วยโลกแห่งเทคโนโลยี ทำให้การสื่อสารไร้พรมแดนมากขึ้น ทำให้มีการลงทุนกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ธุรกิจระหว่างประเทศเจริญมากยิ่งขึ้น การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนั้นมีหลายวิธีมาก…

read more

การ Out Source ทีมงานของคุณ ผ่านระบบ Employer of Record (EOR)

853 480 admin

การดำเนินธุรกิจในบางครั้งต้องอาศัยแหล่งทรัพยากรภายนอกมาช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจมากขึ้น ทั้งในด้านการลงทุน ด้านทรัพยากรบุคคล หรือด้านการบริการต่าง ๆ…

read more

ผลประโยชน์ที่นักลงทุนชาวต่างชาติได้รับ เมื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

853 480 admin

สำหรับผลประโยชน์ที่นักลงทุนชาวต่างชาติที่ได้รับ เมื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว นอกจากจะได้ลงทุนธุรกิจในประเทศไทยร่วมกับบริษัทที่มีการยื่นขอการลงทุนกับ…

read more

ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการชาวไทยได้รับ เมื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

853 480 admin

ประเทศไทยของเรามีรายได้จากการส่งออกมาช้านานแล้ว สังเกตได้จากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศในสมัยต่าง ๆ ดังที่เราได้พบเห็นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ทำให้เราทราบว่า…

read more
การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้มาตรการพิเศษ SMES

การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้มาตรการพิเศษ SMEs

853 480 admin

หนึ่งในปัญหาหลักที่หลายต่อหลายบริษัทที่ต้องการขอรับการส่งเสริมการลงทุน มักประสบพบเจอ นั่นคือการที่บริษัทไม่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ โดยมีสาเหตุมากจากการที่บริษัทได้มีการเปิดดำเนินการหรือเริ่มทำธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว รวมถึงมีการลงทุนและมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น…

read more