Posts By :

admin

Employer of Record, Interloop service

Employer of Record คืออะไร?

520 346 admin

Employer of Record (EOR) บางครั้งอาจจะเป็นที่รู้จักกันในนาม…

read more
 AI ปัญญาประดิษฐ์ ประโยชน์และการใช้งานในภาคธุรกิจ

 AI ปัญญาประดิษฐ์ ประโยชน์และการใช้งานในภาคธุรกิจ

853 480 admin

AI คือ Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์…

read more

การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านระบบ Employer of Record (EOR)

853 480 admin

ด้วยโลกแห่งเทคโนโลยี ทำให้การสื่อสารไร้พรมแดนมากขึ้น ทำให้มีการลงทุนกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ธุรกิจระหว่างประเทศเจริญมากยิ่งขึ้น การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนั้นมีหลายวิธีมาก…

read more

การ Out Source ทีมงานของคุณ ผ่านระบบ Employer of Record (EOR)

853 480 admin

การดำเนินธุรกิจในบางครั้งต้องอาศัยแหล่งทรัพยากรภายนอกมาช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจมากขึ้น ทั้งในด้านการลงทุน ด้านทรัพยากรบุคคล หรือด้านการบริการต่าง ๆ…

read more

ผลประโยชน์ที่นักลงทุนชาวต่างชาติได้รับ เมื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

853 480 admin

สำหรับผลประโยชน์ที่นักลงทุนชาวต่างชาติที่ได้รับ เมื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว นอกจากจะได้ลงทุนธุรกิจในประเทศไทยร่วมกับบริษัทที่มีการยื่นขอการลงทุนกับ…

read more

ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการชาวไทยได้รับ เมื่อยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

853 480 admin

ประเทศไทยของเรามีรายได้จากการส่งออกมาช้านานแล้ว สังเกตได้จากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศในสมัยต่าง ๆ ดังที่เราได้พบเห็นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ทำให้เราทราบว่า…

read more
การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้มาตรการพิเศษ SMES

การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้มาตรการพิเศษ SMEs

853 480 admin

หนึ่งในปัญหาหลักที่หลายต่อหลายบริษัทที่ต้องการขอรับการส่งเสริมการลงทุน มักประสบพบเจอ นั่นคือการที่บริษัทไม่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ โดยมีสาเหตุมากจากการที่บริษัทได้มีการเปิดดำเนินการหรือเริ่มทำธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว รวมถึงมีการลงทุนและมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น…

read more