การได้รับการส่งเสริมจาก BOI มีผลอย่างไรบ้าง

612 408 admin

ประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุน  BOI 

นอกจากประเทศไทยจะมีชื่อเสียงจากการท่องเที่ยว มีเกาะที่ชายหาดสวยงาม มีธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วย นักท่องเที่ยวหลายคนต่างก็ประหลาดใจกับความทันสมัยของกรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยตึกสูง และสตาร์ทอัพจำนวนมาก

การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยอาจมีความซับซ้อนอยู่บ้าง แต่จะมีหน่วยงานรัฐบางแห่งที่คอยให้ความช่วยเหลือ หนึ่งในนั้นก็คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการสนับสนุนข้อมูล บริการ รวมถึงให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการเหล่านั้น

 

BOI คืออะไร และมีวัตถุประสงค์อย่างไร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่ช่วยลดความยุ่งยากของกฎหมายปกติ เพื่อให้การจัดตั้งบริษัทใหม่เป็นไปได้ง่ายขึ้น การบริการของ BOI นั้นไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะสนับสนุนผู้ลงทุนต่างชาติในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และช่วยในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเอเชีย

วัตถุประสงค์ของ BOI ไม่ได้จำกัดแค่การช่วยเหลือชาวต่างชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการเริ่มต้นโครงการใหม่ ๆ ในประเทศไทยอีกด้วย

มีกิจการหลากหลายประเภทที่สามารถขอรับการส่งเสริมจาก BOI ไม่ใช่แค่ไอทีหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยกเว้นแค่บางกิจการที่สงวนไว้ให้เฉพาะคนไทย (เช่น เกษตรกรรมและเหมืองแร่) และบางกิจการที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม ดังนั้นผู้ที่สนใจจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่ากิจการของตัวเองมีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมหรือไม่

 

สิทธิประโยชน์สำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI

สิทธิประโยชน์หลักสำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการดำเนินงานและโครงการที่นำเสนอ ซึ่งจะต้องมีการเจรจากับ BOI โดยอาจมีความเป็นไปได้ต่าง ๆ เช่น มีสิทธิ์การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ 100% มีความยืดหยุ่นในเรื่องเงินทุนจดทะเบียนหรือ work permit รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หรืออากรนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ เป็นต้น

 

 

ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

1. ลงทะเบียน

BOI ได้ยกเลิกการรับคำขอในรูปแบบเอกสารที่สำนักงานแล้ว โดยผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

2. เตรียมแบบคำขอ พร้อมเอกสารอื่นๆ 

หลังจากได้บัญชีเรียบร้อยแล้วจึงทำการกรอกและยื่นคำขอตามประเภทของกิจการ พร้อมแนบเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นในการแสดงต่อ BOI เพื่อการพิจารณา เช่น แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนอัตรากำลังคน (Manpower Plan) Milestone Check Point และอื่น ๆ ถ้าเอกสารดังกล่าวผ่านการประเมินจะมีการส่งอีเมลเพื่อนัดหมายเวลาสำหรับการนำเสนอต่อคณะกรรมการ ส่วนถ้าไม่ผ่านจะมีการส่งอีเมลเพื่อให้แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ รวมถึงให้มีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง

3. การนำเสนอต่อคณะกรรมการ

หลังจากคำขอและเอกสารต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องเดินทางไปยังสำนักงาน BOI เพื่อนำเสนอโครงการด้วยตัวเอง โดยในขั้นตอนนี้จะไม่สามารถให้ผู้อื่นทำการแทนได้ เนื่องจากคณะกรรมการจะทำการสัมภาษณ์ต่อหน้า เพื่อต้องการทราบถึงความจริงจังในการดำเนินกิจการในประเทศไทย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการสามารถไปพร้อมกับทนายและผู้ร่วมงานได้

หลังจบการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสามารถปฏิเสธคำขอได้ทันที แต่จะไม่สามารถอนุมัติได้ทันที เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงอีกรอบหนึ่ง นอกจากนี้อาจจะมีการให้ปรับแก้ไขคำขอหรือให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมก็ได้ หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งเรื่องระยะเวลาในการประกาศผลให้ทราบ

4. การประกาศผล  

BOI จะทำการแจ้งผลทางอีเมลว่าคำขอได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธหลังจากวันที่มีการนำเสนอประมาณ 30 วัน จากนั้นผู้ประกอบการจะต้องส่งแบบฟอร์มตอบรับการส่งเสริมการลงทุนภายใน 30 วัน

5. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

เมื่อได้รับแจ้งผลอนุมัติแล้วผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน รวมถึงเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทด้วย โดยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นคนเดียวกับที่ยื่นคำขอต่อ BOI

6. ผู้ประกอบการโอนเงินทุนจดทะเบียนเข้าบัญชีของบริษัท 

ผู้ประกอบการต้องโอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท เป็นจำนวนขั้นต่ำเท่ากับ 25% ของเงินทุนจดทะเบียน โดยผู้ส่งจะต้องเป็นชื่อของผู้ประกอบการ และผู้รับเป็นชื่อของบริษัท

7. ส่งเอกสารของบริษัทให้กับ BOI 

ผู้ประกอบการต้องส่งเอกสารการจดทะเบียนบริษัทและหนังสือแจ้งยอดเงินที่โอนเข้าบัญชี (Credit Advice) ให้กับ BOI ผ่านระบบออนไลน์

8. รับบัตรส่งเสริม (BOI Certificate)

หลังจากส่งเอกสารการจัดตั้งบริษัทประมาณ 7-10 วัน BOI จะดำเนินการออกบัตรส่งเสริม พร้อมกับแจ้งรายละเอียดผ่านทางอีเมลแก่ผู้ประกอบการ

 

สิทธิประโยชน์ของ BOI

  • อนุญาตต่างชาติให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  • อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100%
  • ยกเว้นเงื่อนไข work permit และ visa
  • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
  • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
  • ส่วนลดหย่อนค่าเดินทาง ค่าไฟ และค่าน้ำ
  • ส่วนลดหย่อนการสร้างและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน
  • ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
  • อนุญาตให้ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ รวมถึงคู่สมรส และผู้ติดตามเข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
Interloop เราพร้อมให้ความช่วยเหลือนักลงทุนในทุก ๆ ขั้นตอน ในด้านการขอยื่น BOI  ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID: @inlps  และ เบอร์โทรศัพท์:
097-106-9113

Leave a Reply

Your email address will not be published.