บริษัทต่างชาติที่ต้องการมาเปิดในไทย ทำอย่างไร

877 585 admin

ชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจหรือการลงทุน แต่ก่อนที่จะเริ่มลงมือคุณควรทำการบ้านให้ดีและมั่นใจว่าพร้อมที่จะใช้เวลาสักสองสามปีในการใช้ชีวิตและสร้างธุรกิจในประเทศไทย บทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงทางเลือกในการจดทะเบียนบริษัท วิธีการขอวีซ่าธุรกิจและใบอนุญาตทำงาน รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

 

ทางเลือกในการจัดตั้งบริษัท

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างวิธีการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดหากคุณไม่คุ้นเคยกับกฎหมายในประเทศไทย เนื่องจากกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน คุณควรใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจดทะเบียนบริษัท

 

บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัดเป็นตัวเลือกการจดทะเบียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย สำหรับบริษัทจำกัดผู้ถือหุ้นสามารถเป็นเจ้าของหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระเงินได้ในจำนวนจำกัด และกรรมการของบริษัทสามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ ตามกฎหมายคุณจดทะเบียนบริษัทจำกัดโดยแบ่งเงินทุนเป็นหุ้น โดยต้องมีผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสามคน ผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นสามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้ บุคคลทั้งสามนี้ประกอบด้วยกรรมการ ผู้สอบบัญชี และนายทะเบียนเพื่อจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องมีหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น และการชำระเงินครั้งแรกจะต้องไม่น้อยกว่า 25% ของจำนวนเงินที่ระบุ ผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้มีการทำบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร และส่งงบดุลต่อทางการทุกปี แม้ว่าบริษัทจำกัดจะดูเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย แต่กฎหมายไทยจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติไว้ที่ 49% ของหุ้นทั้งหมด โครงสร้างหุ้นคือ 51% สำหรับคนไทยและ 49% สำหรับชาวต่างชาติ

 

รับการส่งเสริมจาก BOI

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของบริษัท 100% คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นทางเลือกเดียวของคุณในปี 2562 บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน รวมถึงมีสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

BOI ได้กำหนดหมวดหมู่เพื่อระบุประเภทของบริษัทที่ให้การส่งเสริม และแต่ละประเภทมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นเรื่องที่ท้าทายและใช้เวลานาน หลังจากยื่นคำขอแล้วคุณต้องไปที่ BOI หลายครั้ง กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือน หลังจาก BOI ให้การส่งเสริมบริษัทของคุณแล้ว คุณต้องรายงานสถานะทางการเงินเป็นประจำ เพื่อให้ BOI สนับสนุนคุณต่อไป

 

ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

การเป็นเจ้าของคนเดียวหมายถึง กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียว ควบคุมการดำเนินเองทั้งหมด แม้ว่าชาวต่างชาติจะสามารถประกอบธุรกิจในฐานะเจ้าของคนเดียวได้ แต่ก็อาจเป็นเรื่องยากในการจัดตั้งหากไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ

 

 

ห้างหุ้นส่วน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย ห้างหุ้นส่วนมีสามประเภทดังนี้

  • ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในภาระผูกพันทั้งหมดของกิจการ

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

สำหรับกิจการประเภทนี้คุณต้องจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายแยกต่างหากจากบุคคลที่เป็นหุ้นส่วน

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หมายถึง ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนสองประเภท คือ

  • หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด
  • หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด

หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด มีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วนทุนเท่าใดก็ตาม

ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนจำกัด จะรับผิดชอบตามจำนวนทุนที่หุ้นส่วนดังกล่าวมีส่วนร่วมเท่านั้น แม้ว่าการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจะง่ายกว่าการจดทะเบียนรูปแบบอื่น ๆ แต่จะไม่อนุญาตให้คุณยื่นขอใบอนุญาตทำงาน รวมถึงไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อกิจการได้อีกด้วย

 

การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย

คุณต้องดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัทตามรูปแบบข้างต้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) โดยคุณต้องเตรียมเอกสารตามที่กำหนดและมีคุณสมบัติครบถ้วน DBD มีสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทำให้สะดวกต่อการจดทะเบียน โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนบริษัทได้ที่สำนักงานทุกแห่งไม่ว่าบริษัทของคุณจะอยู่ที่ใด แต่หากต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับบริษัท คุณต้องดำเนินการที่ DBD ในพื้นที่ของคุณเท่านั้น

สำหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วนนั้น มีขั้นตอนการลงทะเบียนและรายการเอกสารที่ไม่ยุ่งยาก แต่สำหรับบริษัทจำกัดจะมีขั้นตอนและเอกสารเพิ่มเติมในการจดทะเบียนบริษัทของคุณ ในการจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัทจำกัดคุณต้องจองชื่อธุรกิจของคุณตามข้อกำหนดของ DBD จากนั้นต้องมีการประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เตรียมเอกสารทั้งหมดสำหรับการส่ง และลงทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนบริษัท โดยคุณต้องดำเนินการนี้ในวันเดียวกันภายในกรอบเวลาที่ DBD กำหนด

 

การจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยเป็นกระบวนการที่ท้าทาย แต่สรุปสิ่งที่คุณต้องทำ มีดังนี้

ขั้นแรกจองชื่อบริษัทของคุณเพื่อให้ชื่อบริษัทของคุณไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ ในประเทศไทย จากนั้นเตรียมเอกสารการจดทะเบียนบริษัทของคุณ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น บันทึกการประชุม และหลักฐานการชำระเงินค่าหุ้น จากนั้นจดทะเบียนบริษัทของคุณที่ DBD ตามขั้นตอนการจดทะเบียนบนเว็บไซต์ โดยคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองหากรู้วิธีอ่านและเขียนภาษาไทย เนื่องจากเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาไทย

นอกจากนี้กระบวนการต่าง ๆ อาจมีความซับซ้อนมากขึ้นหากคุณเป็นชาวต่างชาติ เนื่องจาก DBD อาจจำเป็นต้องตรวจสอบถึงแหล่งที่มาและสถานะทางการเงินของหุ้นส่วนในไทยของคุณ

 

InterLoop เราพร้อมให้ความช่วยเหลือนักลงทุนในทุก ๆ ขั้นตอน ในด้านการขอยื่น BOI  ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID: @inlps  และ เบอร์โทรศัพท์: 097-106-9113

Leave a Reply

Your email address will not be published.