การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

640 427 admin

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

บริษัทต่างชาติที่ตั้งในประเทศไทย หรือบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวต่างชาติ หากต้องการที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยถือหุ้น 100% บริษัทต่างประเทศที่ต้องการประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว คืออะไร

คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีการตั้งขึ้นเพื่อสงวนสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจบางประเภทสำหรับคนไทยเท่านั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย โดยรัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี พ.ศ. 2542 ซึ่งจะจำกัดกิจกรรมธุรกิจที่บริษัทต่างชาติสามารถประกอบได้

 

คำจำกัดความของ “ชาวต่างชาติ”

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กำหนด “ชาวต่างชาติ” เป็น:

 1. บุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย
 2. นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
 3. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีลักษณะดังต่อไปนี้
 • ลงทุนครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นทำโดยหรือถือโดยผู้ถือหุ้นตามบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
 • บุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย ให้ความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนหรือเป็นผู้จัดการถือหุ้น
 1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีทุนครึ่งหนึ่งหรือเป็นส่วนใหญ่ของการลงทุนโดยถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทย นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยในกรณีข้อที่ 3

FBL Inlps

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดกระบวนการ สำหรับคณะกรรมการธุรกิจต่างประเทศว่า คณะกรรมการจะต้องจัดการเอกสารให้ครบนับจากวันส่งใบสมัครภายใน 60 วัน อย่างไรก็ตามขั้นตอนการสมัครโดยทั่วไปมี 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับการสมัครเพื่อนำมาพิจารณา

ใบสมัครที่สมบูรณ์สำหรับใบอนุญาตพร้อมกับเอกสารประกอบทั้งหมดจะถูกส่งไปยังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้นายทะเบียนผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบ นายทะเบียนอาจขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เวลาสำหรับขั้นตอนนี้ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ส่งใบสมัครมีความคุ้นเคยกับการดำเนินงานตามที่บริษัทตั้งใจไว้ เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสมัครได้ ในกรณีที่เกิดทางการร้องขอเอกสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ได้รับมอบหมายจัดส่งเอกสารเหล่านั้นในเวลาที่เหมาะสม

 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบใบสมัครของคณะกรรมการ

เมื่อขั้นตอนที่ 1 เสร็จสิ้น การยื่นใบสมัครผ่านพร้อมทั้งเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนที่คณะกรรมการธุรกิจต่างประเทศจะตรวจสอบภายในระยะเวลาพิจารณาหกสิบวัน ปัจจัยที่คณะกรรมการพิจารณาเมื่อพิจารณาการสมัคร คือ

 • ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ
 • การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 • ศีลธรรมอันดี ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของประเทศ
 • ทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • การคุ้มครองผู้บริโภค ขนาดของบริษัท การจ้างงาน
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญที่สุด ในปี 2547 กระทรวงได้ออกเอกสารให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนต่างชาติ เกี่ยวกับวิธีการอธิบายการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงในใบอนุญาต เทคโนโลยีในที่นี้ไม่ได้จำกัด อยู่แค่การวิจัยและพัฒนาและการใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “การบริหารการจัดการและการตลาด” อีกด้วย โดยเฉพาะ นอกจากนี้โครงการใด ๆ ที่ บริษัท ฯ มีกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้นก็อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการ

ในกรณีที่ใบสมัครถูกปฏิเสธกระทรวงพาณิชย์จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายใน 15 วันของการตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธอย่างชัดเจน ผู้สมัครสามารถยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้สมัครได้รับหนังสือปฏิเสธการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลังจากนั้นคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีจะถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เงินทุนในการจัดตั้ง

บริษัทต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจตามบัญชี 2 และบัญชี 3 (สามารถอ่านบัญชีรายชื่อธุรกิจได้จากบทความที่แล้ว) ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และถือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ เพื่อนำเข้าหรือส่งออกประเทศไทย อัตราส่วนของเงินทุนและเงินกู้ที่จะใช้ในกิจการที่ได้รับอนุญาตจำนวนกรรมการหรือผู้แทนต่างประเทศที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

บริษัทในประเทศไทยที่มีความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ในต่างประเทศจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ จากกรมลิขสิทธิ์ต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในต่างประเทศอาจให้สิทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของสัญชาติไทยได้ถือหุ้น 100% สำหรับประเภทของธุรกิจภายใต้ธุรกิจบางประเภทที่ต้องห้าม ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุมัติและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนไทยในต่างประเทศอาจรวมไปถึงผลกระทบต่อการจ้างงานในไทย การถ่ายโอนเทคโนโลยีประโยชน์ต่อสาธารณะ และความสามารถของคนไทยในการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ โดยทั่วไปกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยนั้นมีความยาวและซับซ้อนมาก อาจใช้เวลาอย่างน้อยสี่เดือนเพื่อให้ บริษัทต่างประเทศยื่นใบสมัครผ่าน

 

หากคุณต้องการสำรวจความเป็นไปได้ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศสำหรับบริษัทของคุณในประเทศไทย เราสามารถช่วยเหลือคุณในการจัดทำแบบฟอร์มรัฐบาลสำหรับการขอใบอนุญาตรวมถึงการแปลเอกสารของ บริษัทของคุณที่จำเป็น จนถึงการรวบรวมใบอนุญาตประกอบธุรกิจในนามของคุณ เมื่อได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย

 

สำหรับท่านใดที่สนใจจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย และต้องขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของต่างชาติ สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.