Posts Tagged :

Employer of record

การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านระบบ Employer of Record (EOR)

853 480 admin

ด้วยโลกแห่งเทคโนโลยี ทำให้การสื่อสารไร้พรมแดนมากขึ้น ทำให้มีการลงทุนกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ธุรกิจระหว่างประเทศเจริญมากยิ่งขึ้น การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนั้นมีหลายวิธีมาก…

read more

การ Out Source ทีมงานของคุณ ผ่านระบบ Employer of Record (EOR)

853 480 admin

การดำเนินธุรกิจในบางครั้งต้องอาศัยแหล่งทรัพยากรภายนอกมาช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจมากขึ้น ทั้งในด้านการลงทุน ด้านทรัพยากรบุคคล หรือด้านการบริการต่าง ๆ…

read more
  • 1
  • 2