Posts Tagged :

ต่างชาติถือหุ้น 100%

บริษัทต่างชาติที่ต้องการมาเปิดในไทย ทำอย่างไร

877 585 admin

ชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจหรือการลงทุน แต่ก่อนที่จะเริ่มลงมือคุณควรทำการบ้านให้ดีและมั่นใจว่าพร้อมที่จะใช้เวลาสักสองสามปีในการใช้ชีวิตและสร้างธุรกิจในประเทศไทย บทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงทางเลือกในการจดทะเบียนบริษัท วิธีการขอวีซ่าธุรกิจและใบอนุญาตทำงาน รวมถึงรายละเอียดอื่น…

read more

บริษัทต่างชาติ ที่ต้องการมาเปิดบริษัทที่ไทย ต้องทำยังไง

960 560 admin

การทำธุรกิจในประเทศไทย สำหรับต่างชาติ   ขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยใหญ่เป็นอันดับ 2…

read more

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม

1024 672 admin

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม : ทางเลือกที่ถูกต้อง  นักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้าไปลงทุนในเวียดนาม สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้หลายรูปแบบ โดยรูปแบบการจัดตั้งนิติบุคคลที่นิยมมากที่สุดคือ รูปแบบบริษัทจำกัด (LLC) และบริษัทร่วมหุ้น (JSC)  นิติบุคคลจะถูกจัดประเภทตามสัดส่วนการลงทุน…

read more
FBL Inlps

ทางเลือกที่ดีของการทำธุรกิจในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ

720 405 admin

อะไรคือทางเลือกที่ดีของการทำธุรกิจ? การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Foreign Business License)…

read more
BVI Company Inlps

การสมัครเป็นบริษัท BVI และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักลงทุนต้องรู้

800 600 admin

การสมัครเป็นบริษัท BVI และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นักลงทุนต้องรู้! เหตุผลที่บริษัทที่ทำธุรกรรมนอกอาณาเขต (Offshore)…

read more
BOI Inlps

บริษัท BOI บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

1024 568 admin

BOI Company คืออะไร? ปกติแล้วการเข้ามาลงทุนหรือการแข่งขันทางธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย อาจจะเป็นเรื่องยาก…

read more
China Company Registration Inlps

เปิดบริษัทในจีน ทางเลือกของนักธุรกิจที่ต้องการลงทุนต่างชาติ

730 444 admin

นักลงทุนต่างชาติ เริ่มหันมามองการลงทุนที่ประเทศจีนมากขึ้น ด้วยเป็นประเทศที่ใหญ่ มีความทันสมัยของกฎระเบียบในประเทศจีน ทั้งยังความสะดวกในการเป็นเจ้าของธุรกิจ…

read more
FBL Inlps

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การทำธุรกิจในประเทศไทย

690 403 admin

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การทำธุรกิจในประเทศไทย การทำธุรกิจในประเทศไทย จะมีกฎหมายที่คุ้มครองธุรกิจอยู่ให้การดำเนินธุรกิจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั้น ๆ…

read more
  • 1
  • 2