Singapore Company Registration

จะทำธุรกิจในสิงคโปร์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

1024 681 admin

สิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรรู้ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจในสิงคโปร์

สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นสิงคโปร์ กฎหมายกำหนดให้ลงทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้เองผ่านพอร์ทอล BizFile+ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อคับคับของบริษัทจะต้องผ่านการลงมติจากผู้ถือหุ้น และมีข้อกำหนดอายุบุคคลยื่นขอจดทะเบียนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าคนที่ยังไม่ถูกปลดจากการล้มละลาย จะไมสามารถลงทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้

สิ่งที่นักลงทุนต้องรู้ มีดังนี้

• การติดต่อนัดหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลการยื่นขอจัดตั้งบริษัท
• การเตรียมการเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จะต้องดำเนินการผ่านหน่วยงานกลางหรือเอเจ้นท์ ที่ผ่านการรับรองสถานะทางกฎหมายจากทางรัฐบาลสิงคโปร์ เนื่องจากนักลงทุนตางชาติจะไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ได้เอง

เงื่อนไข (Option) การนัดหมาย

Option 1: มีลูกจ้างเป็นชาวสิงคโปร์ มีที่อยู่ถาวรหรือมีบัตร EntrePass ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการท้องถิ่น
Option 2: นัดหมายกับนอมินี หรือผู้ดำเนินการแทน
Option 3: พัฒนาบริษัท สำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจและเชื่อมต่อกับ EntrePass

เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดตั้งบริษัท

เพื่อให้ขั้นตอนการจัดตั้งบริษทในสิงคโปร์เป็นไปอย่างราบรื่น ทางที่ดีที่สุดคือการเตรียมเอกสารก่อนจะเริ่มดำเนินธุรกิจ ซึ่งหากไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารได้ครบทั้งหมด เรามีคำแนะนำเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นรายบุคคล

สิ่งที่แต่ละบริษัทจะต้องรู้คือจำนวนผู้ถือหุ้นและผลประโยชน์ที่เจ้าของจะได้รับ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

• สำเนาพาสปอร์ต
• บัตรประจำตัวที่รัฐออกให้กับบุคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่อาศัย (NRIC) ซึ่งกหนดไว้สำหรับที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์เท่านั้น
• การตรวจสอบถิ่นที่อยู่อาศัย เช่น ทะเบียนรถ บิลค่าใช่จ่ายสาธารณูปโภค สัญญาเช่า เป็นต้น
• อธิบายแบ็คกราวน์ โดยใช้แพลตฟอร์ม curriculum vitae (CV) หรือใช้ประวัติส่วนบบุคล หรือที่ลิงก์กับประวัติของผู้ถือหุ้นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ใช้เอกสารดังนี้

• ใบรับรองการจัดตั้งบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องแสดงที่ตั้งของบริษัทด้วย

 • การถอนชื่อบริษัท จากเงื่อนไขที่กฎหมายระบุไว้ ดังนี้
  o ชื่อบริษัท เลขทะเบียนการจัดตั้งบริษัทและที่อยู่การจัดตั้ง
  o ส่วนของทุนบริษัทที่ชำระแล้ว ของจำนวนผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
  o กิจกรรมจะต้องมีการเชื่อมโยงกัน
 • การยืนยันตัวตนผ่านเจ้าของ
  o ถือหุ้นในบริษัทสิงคโปร์อยู่แล้ว
  o การนัดให้เพื่อเซ็นเอกสารสำหรับจัดตั้งบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแชร์โฮลดิ้ง
 • โครงสร้างเจ้าของกิจการ จะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่าน the Ultimate Beneficial Owners (UBO) ซึ่งเป็นแชร์โฮลดิ้งของบริษัท

เอกสารทางการหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว

เมื่อมีการจดทะเบียนแล้ว จะจัดตั้งบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับ the Memorandum and Articles of Association (MAA) ทั้งนี้สำหรับบริษัทใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะพัฒนาโดยใช้รูปแบบไหน หรือจะโมเดลการพัฒนาที่คิดค้นโดยรัฐบาลสิงคโปร์ก็ได้ การพัฒนาบริษัทจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบของบริษัทที่ระบุไว้ตามที่ทำหนังสือจัดตั้งบริษัท ซึ่งเงื่อนไขที่น้อยที่สุดในการจัดทำแผนการของบริษัท ประกอบด้วย
• ชื่อบริษัท
• การจัดการงบหรือสเตทเม้นท์ จะเร่งด่วนไม่ได้ เพราะมีกฎหมายควบคุม
• ชื่อ-ที่อยู่บริษัท รวมถึงการรายงานจำนวนพนักงานและผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ในเรื่องบัญชีการเงินของบริษัท จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นคนแรกเสนอข้อบังคับของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นรายอื่น แต่ในทางปฎิบัติ การร่างข้อคับบริษัทจะต้องครอบคลุมกฎหมายภาครัฐ โดยมีประเด็น ดังนี้
• ข้อกำหนดการออกและการขายหุ้นของบริษัท
• การจัดประชุม
• คณะกรรมการบริหารบริษัท
• เลขานุการบริษัท
• การออกตราประทับบริษัท
• บัญชีการเงิน
• ผลตอบแทน
• การเลิกกิจการ
โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจาก Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลภาคธุรกิจและผู้สอบบัญชี

การจะเริ่มต้นทำธุรกิจในสิงคโปร์จะต้องมีใบอนุญาตการประกอบกิจการ ซึ่งมีทางเลือกว่านักลงทุนสามารถยื่นขอจัดตั้งบริษัทได้ในรูปแบบออนไลน์ โดยนักลงทุนจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

• การจัดทำสเตทเม้นท์หรืองบการเงินบริษัท ภายหลังจดทะเบียนตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว
• การออก Unique Entity Number (UEN) หรือเลขประจำตัวตัวบริษัท 9-10 หลัก ที่รัฐบาลสิงคโปร์ออกให้บริษัทที่เข้าไปลงทุน

เอกสาร e-Certificate นี้สามารถใช้ยื่นขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งบัญชีธนาคาร การทำธุรกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทจะต้องรับเอกสารที่เป็นกระดาษ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันจาก ACRA ในการประกอบธุรกิจ แม้ว่าสิงคโปร์ไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องแสดงเอกสาร แต่เพื่อเป็นหลักฐานเมื่อต้องทำธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายประเทศนั้น ๆ หรือทางสถานทูตในประเทศนั้น ๆ อาจเรียกขอตรวจเอกสารการประกอบธุรกิจก็ได้ จึงมีคำแนะนำว่าเตรียมหลักฐานไว้ให้พร้อมจะดีกว่า


การจัดทำโปรไฟล์บริษัท (BizProfile)

การจัดทำโปรไฟล์บริษัท หรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นหนังสือของบริษัทนั้น จะต้องจัดทำเป็นเอกสาร ไฟล์ .pdf และได้รับการตรวจสอบจาก ACRA ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
• การยืนยันสถานะของบริษัท ทั้งชื่อบริษัท หมายเลขประจำบริษัท UEN และวันเริ่มต้นทำธุรกิจ เป็นต้น
• การประกอบธุรกิจ มีกิจกรรมทางธุรกิจอะไรบ้าง
• ทุนจดทะเบียนบริษัท
• โปรไฟล์ของคณะกรรมการบริษัท เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
• โปรไฟล์ของเลขานุการบริษัท เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
• ข้อมูลผู้ถือหุ้น
• ที่อยู่บริษัท
• สถานะของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับ ACRA ซึ่งเป็นนายทะเบียนการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์
ในสิงคโปร์จะมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบนักลงทุนจากต่างชาติ ตั้งแต่การเริ่มต้นทำธุรกิจไปจนถึงการดำเนินธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือ หน่วยงาน The Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทและตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นทุกบริษัท จะจ้องจดทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ และกรอกข้อมูลในระบบที่เรียกว่า BizFile โดยในระบบนี้จะมีข้อมูลการทำธุรกรรม ซึ่งกฎหมาย ACRA อนุญาตให้ทำผ่านเอเจ้นท์ที่มีสถานะเป็น Professional Corporate Service Providers (CSP) เช่น Ottavia at CorporateServices.com

โดย CSP จะมีข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุใน Bizfile ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานการทำธุรกิจ และมีข้อมูลสำนักเลขานุการ สำนักบัญชีและสำนักกฎหมาย
สำหรับนักลงทุนต่างชาติ เหตุผลที่ต้องใช้บริการ CSP เพื่อจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ เนื่องจากมีรายละเอียดในทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต่างกับนักลงทุนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ ซึ่งกฎข้อบังคับนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน

Next Steps

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสิงคโปร์สำหรับนักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติ ถือว่าง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในประเทศอื่น ๆ ซึ่งเมื่อรัฐบาลอำนวยความสะดวกขั้นตอนทางกฎหมายที่เรียบง่าย ยิ่งช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจสิงคโปร์ให้แข็งแกร่ง

หากนักลงทุนสนใจสามารถติดต่อเราได้ทางที่บริษัท InterLoop Solutions & Consultancy Co.,Ltd. โทร 097-106-9113 หรือทางไลน์ ID Line: @inlps

Leave a Reply

Your email address will not be published.