จะจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ได้อย่างไร

1024 682 admin

จะจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ได้อย่างไร

บทความนี้จะอธิบายกฎหมายการลงทุนของสิงคโปร์ เรื่องการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจขั้นตอนการเริ่มต้นทำธุรกิจ อย่างที่รู้กันว่าการดำเนินธุรกิจในสิงคโปร์ค่อนข้างง่าย นักลงทุนได้รับความสะดวกจากการเอื้อการลงทุนของภาครัฐ ทำให้สิงคโปร์ถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุด นักลงทุนในสิงคโปร์ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ผ่านบริการด้านการลงทุน ขณะเดียวกันผู้ประกอบท้องถิ่นเองก็ต้องดำเนินการผ่านผู้ให้บริการที่คอยให้ความสะดวกในด้านการลงทุนหรือเอเจ้นท์ หรือทางออนไลน์ก็ได้เช่นกัน

 

ข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้

1.สัดส่วนผู้ถือหุ้น กฎหมายสิงคโปร์กำหนดว่าบริษัทจะมีผู้ถือหุ้นน้อยสุด 1 คน และต้องไม่เกิน 50 คน ซี่งอาจจะเป็นชาวสิงคโปร์หรือชาวต่างชาติก็ได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทก็ได้

2.ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว หรือทุนเรือนหุ้นในการจัดตั้งบริษัท จะต้องใช้เงินทุนอย่างน้อย 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากนี้ในกฎหมายระบุว่าบริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ แต่จะต้องไม้เกินที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขไว้

3.ผู้บริหารของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการหรือกรรมการบริษัท สามารถเป็นได้ทั้งชาวสิงคโปร์หรือต่างชาติ แต่จะต้องบุคคลที่มีถิ่นพำนักในประเทศ เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ได้ หากเป็นชาวต่างชาติจะต้องอยู่อาศัยในประเทศจนมีสถานะเป็นพลเมืองสิงคโปร์ หรือมีบัตรอนุญาตที่มีสถานะเช่นเดียวกับการได้รับสถานะพลเมืองเท่านั้น

4.เลขานุการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทอย่างน้อย 6 เดือน และจะต้องเป็นชาวสิงคโปร์แต่กำเนิดและมีถิ่นพำนักในประเทศ

5.ที่ตั้งบริษัท จะต้องเป็นสถานที่เพื่อจดที่อยู่ในสิงคโปร์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งที่อยู่นั้นจะต้องไม่ใช่ตู้ปณ.

6.ชื่อบริษัท ตามกฎหมายระบุว่าชื่อบริษัทจะต้องเป็นชื่อที่ได้รับอนุญาตในขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทในสิงคโปร์

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์มีข้อดีคือ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ขั้นตอนการดำเนินการเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมี 3 เรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ ประกอบด้วย

• การอนุมัติชื่อบริษัท
• การเตรียมเอกสารสำหรับจัดตั้งบริษัท
• การจดทะเบียนบริษัท

ทั้งนี้การดำเนินการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ รัฐบาลจะยกเว้นค่าธรรมเนียม 2 ส่วน นั่นก็คือ

• ยกเว้นค่าธรรมในการยื่นขออนุมัติชื่อบริษัท 15 ดอลลาร์สิงคโปร์
• ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท 300 ดอลลาร์สิงคโปร์

Step 1: การอนุมัติชื่อบริษัท

ก่อนที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สิ่งที่ทุกบริษัทในสิงคโปร์จะต้องดำเนินการคือ จะต้องยื่นอนุมัติชื่อบริษัทต่อทาง Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลภาคธุรกิจและผู้สอบบัญชี โดยทางนักลงทุนสามารถตรวจสอบผลการยื่นพิจารณาชื่อบริษัทได้ทางออนไลน์ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการตั้งชื่อบริษัท มีดังนี้
• ชื่อบริษัทจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจในสิงคโปร์อยู่แล้ว
• ชื่อบริษัทต้องไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือปลอมเครื่องหมายการค้าในบริษัทอื่น
• ชื่อบริษัท ต้องไม่ใช่ชื่อที่อนาจาร ลามก หรือมีความหยาบคาย
• ชื่อบริษัทต้องไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทใหม่อื่น ๆ หรือเป็นชื่อที่ถูกจองไว้แล้ว

และนอกจากเงื่อนไขดังกล่าว สิ่งที่นักลงทุนต้องรู้เพิ่มเติม มีดังนี้

• การยื่นอนุมัติชื่อบริษัท หากเป็นชื่อทั่วไปและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น โดยปกติแล้วภาคกำกับดูแลของสิงคโปร์ จะใช้เวลาพิจารณาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง

  • การยื่นอนุมัติชื่อบริษัท หากมีคำศัพท์ธุรกิจ เช่น การเงิน การกำกับดูแล กฎหมาย โบรกเกอร์ หรือโรงเรียน จะใช้เวลาพิจารณาในระยะเวลาเป็นสัปดาห์
  • การยื่นอนุมัติชื่อบริษัท ในกรณีที่มีการจองชื่อนิติบุคคลไว้ เมื่อจองชื่อไว้แล้วจะต้องดำเนินการภายใน 120 วัน หากเลยระยะที่ทางกฎหมายกำหนดไว้ จะถือเป็นโมฆะ ผู้ยื่นขอใหม่ที่ใช้ชื่อเดียวกันนี้ หรือนิติบุคคลอื่นขอจองชื่อดังกล่าว จะสามารถใช้ชื่อนี้ได้ทันที

Step 2: การเตรียมเอกสารสำหรับจัดตั้งบริษัทใหม่

เมื่อชื่อบริษัทได้รับการอนุมัติแล้ว ก่อนที่ผู้ประกอบการจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม

เอกสารที่ต้องใช้ :

• ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตามที่กฎหมายการประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ระบุว่าบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์จะต้องมีระเบียบข้อบังคับที่แสดงถึงโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ซึ่งระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องนั้น นอกจากต้องมีความรัดกุมแล้ว ต้องมีความเสมอภาค ยุติธรรมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น หรือพนักงานบริษัทเองก็ดี

• ผู้บริหารแต่ละคนในคณะกรรมการของบริษัท จะต้องเซ็นยินยอมรับตำแหน่งตามกฎหมาย
• เลขานุการของบริษัท จะต้องเซ็นยินยอมรับตำแหน่งตามกฎหมาย
• จะต้องยืนยันตัวตนหรือแสดงที่อยู่ของผู้ถือหุ้นและที่ตั้งซึ่งเป็นที่อยู่ของบริษัท

การตรวจสถานะบุคคลและที่ตั้งสถานประกอบการ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ Anti Money Laundering (AML) ซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและความเสี่ยงของสิงคโปร์ ทั้งนี้เอเจ้นท์ที่ให้บริการด้านการลงทุน จะต้องเป็น Corporate Service Provider (CSP) ที่ได้รับอนุญาตจากทาง ACRA และต้องดำเนินการดังนี้
• การยืนยันตัวตนและแสดงเอกสารหลักฐานที่อยู่
• การตรวจสอบประวัติผู้ถือหุ้นและที่ตั้งบริษัท

Note: เอกสารทุกอย่างจะต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ (โดยใช้ภาษาทางการ)

Step 3: การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ต่อ ACRA ซึ่งเป็นนายทะเบียน

การเตรียมเอกสารทั้งหมดในการยื่นจัดตั้งบริษัท หากดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ จะใช้เวลาดำเนินการน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ยกเว้นมีเงื่อนไขที่จะต้องพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม อาจจะใช้เวลาดำเนินการหลายสัปดาห์ หรือประมาณ 1 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย

นอกจากนี้ในภายหลังที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว แม้ว่านักลงทุนสามารถดำเนินธุรกิจได้ทันที แต่มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1.เปิดบัญชีธนาคารของบริษัท ซึ่งในสิงคโปร์จะมีธนาคารหลายแห่งมาก ทีมของเราจะช่วยแนะนำธนาคารที่คุณต้องการ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และแนะนำผู้บริหารธนาคารให้รู้จัก เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

2.ยื่นขอสมัครใบประกอบอนุญาตทางธุรกิจหรือ licenses ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นักลงทุนสบายใจได้ว่าขั้นตอนการขอประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ไม่ยุ่งยาก หรือมีขั้นตอนที่เป็นพิธีรีตองมากเกินไป ทั้งนี้ในขั้นตอนการขอ licenses ต่าง ๆ นั้น Interloops เรามีบริการให้ด้วยเช่นกัน

3.และหากคุณมีสมาชิกชาวต่างชาติ การย้ายถิ่นฐานไปสิงคโปร์ หรือขอวีซ่าสิงคโปร์ เราก็มีบริการให้ทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจในทุกขั้นตอน

4.และเพื่อรับประกันการทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราจะดูแลข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงในด้านการเงินและการจ่ายภาษีนิติบุคคล รวมถึงนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้คุณเต็มที่กับการลงทุน โดยไม่ต้องกังวลกับกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุนใด ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.