BOI improvement

มาตรการใหม่ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ฉบับปี 2564

726 485 admin
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ BOI

5 มาตรการภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 1. การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
 3. การวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม
 4. การยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล
 5. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โครงการที่มีสิทธิ์จะต้องส่งใบสมัครภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565

 

BOI ดำเนินการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

BOI สนับสนุนให้ธุรกิจการผลิตและบริการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้

 • เป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม ไม่ว่าจะเคยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI หรือไม่
 • เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน)
 • ต้องเสนอแผนการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เช่น
  • การนำซอฟต์แวร์ดิจิทัลหรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
  • การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ Machine Learning
  • การนำ Big Data มาใช้ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
  • การนำซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการเข้าสู่ระบบ National E–Payment และระบบอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โครงการที่มีสิทธิ์จะต้องส่งใบสมัครภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคืออะไร ?

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานของรัฐที่

 • ส่งเสริมโอกาสการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทย
 • เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

บทบาทของ BOI คือช่วยการลงทุนและเปิดธุรกิจในประเทศไทย พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี อนุญาตชาวต่างชาติถือหุ้น 100% รวมถึงให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

 

 

สิทธิประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการลงทุน

หากได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและไม่เกี่ยวกับภาษี

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ได้แก่

 • การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบในธุรกิจการวิจัยและพัฒนา
 • ข้อยกเว้นในการผลิตเพื่อการส่งออก

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี ได้แก่

 • ชาวต่างชาติถือหุ้น 100%
 • วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 • กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

 

มีสิ่งที่ควรคำนึงถึง 3 ประการเมื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนของ BOI

 • ประการแรก สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนไม่ได้มีผลกับทั้งบริษัท แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากบริษัทเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และอาหาร และได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัทจะใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI กับธุรกิจอาหารไม่ได้
 • ประการที่สอง สิทธิประโยชน์จะเริ่มต้นเมื่อได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่ง BOI จะออกให้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ
 • ประการที่สาม BOI ต้องอนุมัติสิทธิประโยชน์แต่ละรายการเป็นลายลักษณ์อักษร

 

บริษัทของคุณมีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมหรือไม่?

บริษัทของคุณมีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI หากปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • เป็น 1 ใน 8 ประเภทธุรกิจที่กำหนด
 • ดำเนินกิจการที่มีสิทธิ์
 • มีเงินลงทุนขั้นต่ำตามที่กำหนด
 • มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนที่เหมาะสม
 • เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเภทธุรกิจ
 • เป็นบริษัทใหม่หรือบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่

บริษัทของคุณอาจต้องรับผิดชอบต่อการถ่ายโอนเทคโนโลยี เงินเดือนขั้นต่ำ และอื่น ๆ ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในส่วนการสมัครขอรับการส่งเสริมการลงทุน ข้อกำหนดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของประเทศไทยในอนาคต

 

 

ตรวจสอบประเภทธุรกิจของ BOI

หากต้องการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI คุณต้องตรวจสอบก่อนว่าประเภทธุรกิจที่คุณทำหรือวางแผนจะทำอยู่ในประเภทธุรกิจที่กำหนดหรือไม่ โดย 8 ประเภทธุรกิจที่กำหนดมีดังนี้

 • เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
 • เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
 • อุตสาหกรรมเบา
 • ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
 • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
 • กิจการบริการและสาธารณูปโภค
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ตรวจสอบกิจการที่มีสิทธิ์

หากบริษัทของคุณทำธุรกิจ 8 ประเภทข้างต้น คุณต้องตรวจสอบว่ากิจการที่บริษัทของคุณทำอยู่ในรายการที่มีสิทธิ์ในเว็บไซต์ของ BOI หรือไม่

ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณทำธุรกิจประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจการที่มีสิทธิ์ได้แก่

 • การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • การพัฒนานาโนเทคโนโลยี
 • การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง
 • การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณจะไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI หากธุรกิจของคุณอยู่ใน 8 ประเภทธุรกิจแต่ไม่ได้ดำเนินกิจการใด ๆ ที่เข้าเกณฑ์

 

มาตรการกระตุ้นการลงทุนใหม่สำหรับปี 2564

BOI ได้อนุมัติมาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศในปี 2564 ดังนี้

 • โครงการใดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีมูลค่าอย่างน้อย 1 พันล้านบาท มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 50% เป็นเวลา 5 ปี นอกเหนือจากระยะเวลาการยกเว้นภาษีปกติ มีผลจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564
 • ขยายเวลาของสิทธิประโยชน์สำหรับโครงการใหม่ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย กาญจนบุรี มุกดาหาร นครพนม นราธิวาส หนองคาย สระแก้ว สงขลา ตาก และตราด รวมถึง 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และ 4 อำเภอในสงขลา ออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565
 • จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจีโนมิกส์แห่งใหม่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อเสนอของสำนักงาน EEC โดยการลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษเทียบเท่ากับกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) และเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)
 • โครงการเพิ่มเติมที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นเวลา 3 ปี มีผลจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565

 

InterLoop เราพร้อมให้ความช่วยเหลือนักลงทุนในทุก ๆ ขั้นตอน ในด้านการขอยื่น BOI  ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID: @inlps  และเบอร์โทรศัพท์: 097-106-9113

Leave a Reply

Your email address will not be published.