Posts Tagged :

professional employer organization (PEO)

Foreign Subsidiary

ข้อดี-ข้อเสีย การตั้งบริษัทสาขาย่อยในต่างประเทศ (Foreign Subsidiary)

817 507 admin

ทางเลือกหนึ่งในการขยายธุรกิจไปยังประเทศใหม่ ๆ คือการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งมีข้อได้เปรียบมากมาย รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในท้องถิ่นและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้มากขึ้น…

read more
Employer of record (EOR) Inlps

What Is an Employer of Record?

1024 683 admin

What Is an Employer of…

read more